Stadgar

§ 1  Ändamål

Föreningens mål är att bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som Dalbyviken och landskapet däromkring representerar.

§ 2  Säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun, Dalby socken.

§ 3  Medlemskap

Den som delar föreningens mål kan bli medlem genom att betala den medlemsavgift som årsmötet fastställer. Aktuella uppgifter om medlemmarnas namn och adress ska finnas i föreningens medlemsförteckning.

§ 4  Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet avhålls under årets första kvartal. Kallelse ska kungöras senast tre veckor före mötet.

Protokoll från årsmötesförhandlingarna ska hållas tillgängligt för föreningens medlemmar.

Årsmötet väljer ordförande för en tid av ett år samt styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.

Årsmötet beslutar om föreningens årsavgift.

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Årsmötet utser en valberedning, som ska bestå av två ledamöter varav en sammankallande, för en tid av ett år.

Utöver ovanstående ska årsmötet behandla verksamhetsberättelsen samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet ska också behandla frågor från medlemmar, som inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.

Endast frågor som finns anmälda i dagordningen kan beslutas på årsmötet.

§ 5  Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter, vilka väljs av årsmötet enligt § 4.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen har rätt att adjungera personer som kan tillföra värdefulla kunskaper och perspektiv till arbetet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag.

Styrelsen ska varje år sammanställa en verksamhetsberättelse, som tillsammans med revisorernas berättelse ska redovisas på årsmötet.

Styrelsens protokoll ska hållas tillgängliga för föreningens revisorer.

§ 6  Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 7  Upplösning

Föreningen kan upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten önskar det.

Föreningens tillgångar ska vid en upplösning tillfalla annan organisation som verkar i samklang med föreningens ändamål.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *