Mål

Hindra igenväxningen

Dalbyviken växer igen i snabb takt. Näckrosor breder ut sig i de yttre delarna av viken, vassbältet sträcker sig allt längre in mot land, och jättegröe har helt tagit över stora delar av området innanför vassbältet och därmed slagit ut den tidigare starrdominerade floran. Igenväxningen av viken går hand i hand med att den successivt blir allt grundare. Ett mål för föreningen är att hejda igenväxningen och återställa viken så att vi även i framtiden får njuta av dess blå vattenspegel, ha möjlighet att ro, paddla och bada i viken om sommaren, och åka skridskor på den om vintern.

Återställa fågellokalen

Under 50- och 60-talen var Dalbyviken en av Sveriges främsta fågellokaler med ett stort antal häckande och gästande arter. Under de senaste decennierna har dock fågellivet minskat betydligt och viken är som fågellokal idag nästintill ointressant. Aktivt arbete för att återställa och förhindra fortsatt igenväxning har på andra platser visat sig vara effektivt för att få tillbaka fågellivet. Ett mål för föreningen är därför att återställa viken till sådant skick att häckande fåglar som sothöna och skäggdopping, och gästande fåglar som tranor och simänder, återkommer till viken i större utsträckning än idag.

Verka för ett levande kulturlandskap

En nyckel för att åstadkomma en vik som inte fortsätter att växa igen, är ett mänskligt brukande av markerna runt Dalbyviken, särskilt i form av betande djur. Ett aktivt jordbruk med betande djur på markerna runt viken bidrar inte bara till att förhindra igenväxningen, utan främjar också artrikedomen av både växter och djur runt viken. Ett levande kulturlandskap förhöjer även vikens estetiska värden. Ett mål för föreningen är därför att verka för att säkerställa och främja ett levande kulturlandskap i och kring Dalbyviken.

Öka tillgängligheten

Tillgängligheten till viken är idag begränsad, inte minst p.g.a. igenväxningen som kraftigt kringskär tillgängligheten från både sjö- och landsida . Ett mål för föreningen är därför att verka för att tillgängligheten till viken förbättras på vikens nordöstra sida där det redan idag finns promenadstråk utifrån Hammarskog och ett (illa placerat) fågeltorn.

Vidareutveckla gemenskap och sammanhållning

Dalbyviken engagerar och berör många, inte bara närboende och besökande i området, utan även viktiga lokalt verksamma samhällsorganisationer och företag som till exempel Dalby Hage förskola, Dalbyhemmet, Dalby Bygdegårdsförening, Naturskolan, Hammarskogs snickeri (Bruket), Hammarskogs herrgård och Dalby kyrka. Ett mål för föreningen är att främja gemenskap och sammanhållning mellan existerande nätverk bland boende, över generationsgränser och mellan samhällsorganisationer.

Lokal utveckling

Andra lyckade naturvårdsprojekt har kunnat uppvisa positiva sidoeffekter för lokal utveckling. Sidoeffekter av naturvården har skapat nya förutsättningar för lokala företagare och entreprenörer. I vissa fall har arbetet resulterat i att helt nya verksamheter med lokal anknytning etablerats, exempelvis guideverksamhet, försäljning av lokalt hantverk och mat.  Ett mål för föreningen är därför att, i den mån det är förenligt med föreningens övriga mål, verka för att stödja verksamheter och engagemang som bidrar till den lokala utvecklingen kring Dalbyviken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *